021/529-529 021/459-459 021/528-528 069/5690-132 info@alunno.rs Novi Sad, 21000

Спровођење теоријског испита од 01.01.2016.

Теоријски испит
Члан 9.
Теоријски испит се полаже на рачунару путем теста, који је састављен од случајно изабраних питања из укупног фонда питања, при чему питања обухватају садржај из програма теоријске обуке. Кандидати за возаче возила категорија BЕ, C1E, CE, D1E и DE не полажу теоријски испит.

Теоријски испит се полаже у учионици правног лица које организује возачки испит. За време спровођења теоријског испита у учионици су присутни само кандидати и чланови испитне комисије, односно лица која врше надзор над спровођењем возачког испита. Пре почетка теоријског испита, испитна комисија упознаје кандидате са начином решавања теста и пружа им објашњења која се односе на начин спровођења испита. Након започињања теоријског испита није дозвољена комуникација између кандидата, односно кандидата и испитивача. До завршетка испита, односно одустајања од полагања, кандидат не може напустити учионицу, односно место за рачунаром на којем полаже испит. Тачан одговор на свако питање доноси одређени број поена, који је наведен уз свако питање. Укупан број поена на тесту је једнак збиру поена који доноси тачан одговор на свако појединачно питање. Теоријски испит траје 60 минута. Брисан је ранији став 8. (види члан 8. Правилника – 36/2015) Члан 10.* Целокупан процес полагања теоријског испита се снима системом за аудио-видео снимање (у даљем тексту: аудио-видео систем) који омогућава снимање свих кандидата и испитивача целим током полагања теоријског испита.* Теоријски испит испитивачи не могу започети, односно наставити, у случају престанка рада аудио-видео система.* *Службени гласник РС, број 36/2015 Члан 11. Питања у тесту су сачињена тако да кандидат одабере одговор између најмање две понуђене могућности, од којих је најмање једна тачна или да кандидат уписивањем цифара, односно бројева или њиховим означавањем даје одговор на питање. Уколико питање има више тачних одговора, исто мора бити на одговарајући начин означено. Тест мора садржати упутство о начину решавања теста и начину спровођења испита. Позитивну оцену („положио”) испитивач ће дати кандидату који је на теоријском испиту постигао најмање 85%** од укупног броја поена. Ако се кандидат на теоријском испиту служи недозвољеним средствима (коришћењем уџбеника, приручника, бележака, мобилног телефона или другог телекомуникационог средства и сл.) или не поступа у складу са добијеним упутствима за решавање теста или помаже другим кандидатима или омета одржавање испита, испитивач ће истог удаљити са испита и полагање испита оценити негативном оценом („није положио”), односно утврдити да је број освојених поена нула. У том случају испитна комисија ће чињеницу „удаљен са испита” утврдити у рубрици „напомена” записника о теоријском испиту и извештаја. Уколико дође до прекида теоријског испита из разлога на које кандидат није могао утицати, испитна комисија ће разлог прекида утврдити у рубрици „напомена” записника о теоријском испиту и извештаја. Уколико је кандидат у моменту прекида из става 5. овог члана, према решеним питањима из теста, испунио услове за добијање негативне оцене („није положио”), теоријски испит ће се и завршити у моменту прекида, а коначна оцена („није положио”) ће се извести на основу постигнутог резултата.
Уколико је кандидат у моменту прекида, из става 5. овог члана, према решеним питањима из теста испунио услове за добијање позитивне оцене („положио”), теоријски испит ће се и
завршити у моменту прекида, а коначна оцена („положио”) ће се извести на основу постигнутог резултата. Уколико, у моменту прекида из става 5. овог члана, није могуће извршити оцењивање кандидата према решеним питањима из теста теоријски испит ће се завршити у моменту прекида и поновити у целости када се створе услови. Ако је због престанка комуникације једног или више рачунара за теоријски испит са ИСО, настао највише један прекид теоријског испита који није дужи од 15 минута, кандидатима који теоријски испит полажу на рачунарима код којих је настао прекид комуникације, се аутоматски продужава трајање испита за период недоступности ИСО. За кандидате који испит полажу на рачунарима код којих је настао прекид комуникације, теоријски испит се завршава када тај прекид траје дуже од 15 минута.